Wymiana

Wymiana zakupionego towaru może nastąpić przez zgłoszenie kupującego na adres mailowy biuro@panhydrant.pl powołując się na numer zamówienia oraz wskazując pozycje do wymiany. Następnie po zwróceniu przez zamawiającego ustalonej pozycji zamówienia ma on możliwość zamówienia interesującej go pozycji z uwzględnieniem różnicy w cenie.

Zwroty

Zwrot zakupionego towaru może nastąpić w wyniku postępowania reklamacyjnego oraz w przypadku zakupu dokonanego poza lokalem sprzedawcy i umów zawieranych na odległość (np. zakupionych przez telefon lub internet), a także gdy strony tak postanowiły.

W przypadku zakupu towaru przez internet na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, mamy prawo do zwrotu towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny w okresie do 14 dni.

Wysyłając towar do sprzedawcy należy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dowód zakupu.

Formularz reklamacyjny - przedsiębiorca na prawach konsumenta

WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

 

Miejscowość, data: …………………………….

 

KUPUJĄCY

Imię i nazwisko oraz nazwa firmy: …………………………….

Adres firmy:  ……………………………….

NIP: ……………………………

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

Numer faktury/paragonu:…………….

Cena brutto zakupionego towaru:………………

 SPRZEDAWCA

Pan Hydrant Sklep i Usługi ppoż

Monika Perzyna

ul. Dębowa 2

05-­555 Komorniki

e-mail: biuro@panhdydrant.pl

tel. 504 382 416 

Reklamacja towaru

przez Przedsiębiorcę na prawach konsumenta

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu………………towar ……………………(nazwa towaru) w ilości……………………sztuk/kompletów [niepotrzebne skreślić]……………………… jest wadliwy.

Wada polega na …………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..[opis wady].

Wada została stwierdzona w dniu……………

Z uwagi na powyższe:

 1. żądam wymiany towaru na nowy (art. 561 § 1 kc);

 2. żądam nieodpłatnej naprawy towaru (art. 561 § 1 kc);

 3. żądam obniżenia ceny towaru o kwotę ………………….. zł (słownie: …………………………………………… ) (art. 560 § 1 kc);

 4. odstępuję od umowy (art. 560 § 1kc) i żądam zwrotu płatności.

W przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany towaru, proszę o zwrot pieniędzy za reklamowany produkt na poniższy rachunek bankowy.

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków: …………………………………………………………………………………………………

Dane posiadacza rachunku:

………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że koszt odesłania towaru wyniósł……………………zł (słownie:…………………złotych)Jednocześnie, oświadczam, że zakupiony towar, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.

 

Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się w CEIDG (informacja: prosimy o podanie wszystkich nr PKD i ich opisu według poniższego wzoru):

PKD NR …………………………… Opis:……………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Oświadczam, że znane mi są warunki reklamacji, zwrotów i odstąpienia od umowy ujęte w Regulaminie sklepu (Regulaminie Sprzedaży).

Podpis:

………………………..

Drogi Kliencie !

Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne (niezgodność sprzedanego Towaru z Umową Sprzedaży) lub prawne Towaru. Sprzedawca odpowiada za wady Towaru na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, to Kupujący może: żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, żądać usunięcia wady, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, a w konsekwencji żądać zwrotu gotówki. Jeżeli Kupujący wybierze wymianę rzeczy na wolną od wad albo żądanie usunięcia wady, to Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeśli Kupujący wybierze obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy, to Sprzedawca będzie mógł uniemożliwić realizację tych uprawnień, jeżeli niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Szczegółowe zasady reklamacji z tytułu rękojmi za wady reguluje Kodeks Cywilny. Sprzedawca rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Kupującego o sposobie dalszego postępowania. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Kupującego, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Kupującego wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, koszty dostawy ponosi Sprzedawca.Formularz reklamacyjny - konsument

WZÓR FORMULARZA REKLAMACJYJNEGO DLA KONSUMENTA

 

Miejscowość, data: …………………………….

 

KONSUMENT

Imię i nazwisko: …………………………….

Adres zamieszkania:  ……………………………….

PESEL (jeżeli był podawany do wystawienia faktury VAT): ……………………………

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

Numer faktury/paragonu:…………….

Cena brutto zakupionego towaru:………………

 SPRZEDAWCA

Pan Hydrant Sklep i Usługi ppoż

Monika Perzyna

ul. Dębowa 2

05-­555 Komorniki

e-mail: biuro@panhdydrant.pl

tel. 504 382 416 Reklamacja towaru

przez Konsumenta

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu………………towar ……………………(nazwa towaru) w ilości……………………sztuk/kompletów[niepotrzebne skreślić]……………………… jest wadliwy.

Wada polega na …………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..[opis wady].

Wada została stwierdzona w dniu……………

Z uwagi na powyższe, żądam:

 1. wymiany towaru na nowy (art. 561 § 1 kc);

 2. nieodpłatnej naprawy towaru (art. 561 § 1 kc);

 3. obniżenia ceny towaru o kwotę ………………….. zł, słownie: …………………………………………… zł (art. 560 § 1 kc);

 4. odstępuję od umowy (art. 560 § 1kc) i żądam zwrotu płatności.

W przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany towaru, proszę o zwrot pieniędzy za reklamowany towar na poniższy rachunek bankowy.

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków: …………………………………………………………………………………………………

Dane Posiadacza rachunku bankowego: ………………………………..……………………………………………………………….

Oświadczam, że koszt odesłania towaru wyniósł……………………zł (słownie:…………………złotych)

Oświadczam, że znane mi są warunki reklamacji, zwrotów i odstąpienia od umowy ujęte w Regulaminie sklepu (Regulaminie Sprzedaży).

Podpis:

…………………………..

 

Drogi Kliencie

Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne (niezgodność sprzedanego Towaru z Umową Sprzedaży) lub prawne Towaru. Sprzedawca odpowiada za wady Towaru na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, to Kupujący może: żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, żądać usunięcia wady, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, a w konsekwencji żądać zwrotu gotówki. Jeżeli Kupujący wybierze wymianę rzeczy na wolną od wad albo żądanie usunięcia wady, to Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeśli Kupujący wybierze obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy, to Sprzedawca będzie mógł uniemożliwić realizację tych uprawnień, jeżeli niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Szczegółowe zasady reklamacji z tytułu rękojmi za wady reguluje Kodeks Cywilny. Sprzedawca rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Kupującego o sposobie dalszego postępowania. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Kupującego, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Kupującego wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego Towaru, koszty dostawy ponosi Sprzedawca.

Formularz odstąpienia - konsument

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA KONSUMENTA

(z opcją zwrotu towaru)

 

Miejscowość, data: …………………………….

 

KUPUJĄCY

Imię i nazwisko: …………………………….

Adres zamieszkania:  ……………………………….

PESEL (jeżeli był podawany do wystawienia faktury VAT): ……………………………

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

Numer faktury/paragonu:…………….

Cena brutto zakupionego towaru:………………

 SPRZEDAWCA

Pan Hydrant Sklep i Usługi ppoż

Monika Perzyna

ul. Dębowa 2

05­-555 Komorniki

e-mail: biuro@panhdydrant.pl

tel. 504 382 416 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa w przypadku Konsumenta

 

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy ……………………………………………. nr …………………………………….. zawartej dnia ………………………………………… dotyczącej ……….(nazwa towaru) w ilości………………sztuk/kompletów [niepotrzebne skreślić].

Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie: ………………………………………………………złotych):

 1. poprzez przekaz pocztowy na adres:

………………………………………………………………..…

lub

 1. na rachunek bankowy o numerze: …………………………………………………………………

[ niepotrzebne skreślić].

Oświadczam, że zwracany towar nie był używany w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania i nie posiada uszkodzeń lub

Odstępuję od umowy przed otrzymaniem towaru [niepotrzebne skreślić].Oświadczam, że znane mi są warunki odstąpienia, zwrotów i reklamacji ujęte w Regulaminie sklepu (Regulaminie Sprzedaży).

            Podpis:

………………………..

 

Dodatkowe informacje

Zwrot pieniędzy

W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie dokonane przez nich płatności, w tym koszt dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez nich sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie). Zwrot środków nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty dla opłacenia zamówienia, chyba że konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodzili się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla nich z żadnymi dodatkowymi kosztami. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanych towarów lub dostarczenia przez konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwrot towaru

Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży, konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązani są do niezwłocznego zwrotu towaru Sprzedawcy, w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była wynikiem korzystania z towaru w sposób nie wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Zwracany towar należy odesłać na adres: ul. Dębowa 2, 05-­555 Komorniki, maksymalnie w ciągu 14 dni od dnia poinformowania Sprzedawcy o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem na adres wskazany powyżej. Do zwracanego towaru należy dołączyć kopię dowodu zakupu (może to być kopia faktury, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego itp.). W związku z odstąpieniem od umowy, koszty odesłania towaru ponosi kupujący. Sprzedawca nie odbiera kierowanych na adres Sprzedawcy przesyłek odesłanych za pobraniem i nie ponosi kosztów związanych z takimi przesyłkami.Formularz odstąpienia - przedsiębiorca na prawach konsumenta

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA PRZEDSIĘBIORCY

(z opcją zwrotu towaru)

 

Miejscowość, data: …………………………….

 

KUPUJĄCY

Imię i nazwisko oraz nazwa firmy: …………………………….

Adres firmy:  ……………………………….

NIP: ……………………………

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

Numer faktury/paragonu:…………….

Cena brutto zakupionego towaru:………………

 SPRZEDAWCA

Pan Hydrant Sklep i Usługi ppoż

Monika Perzyna

ul.Dębowa 2

05­-555 Komorniki

e-mail: biuro@panhdydrant.pl

tel. 504 382 416 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa w przypadku Przedsiębiorcy

 

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy ……………………………………………. nr …………………………………….. zawartej dnia ………………………………………… dotyczącej ………………………….(nazwa towaru) w ilości………………sztuk/kompletów [niepotrzebne skreślić].

Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie: …………………………………………….…………złotych):

 1. poprzez przekaz pocztowy na adres: ………………………………………………………………..…. 

lub

 1. na rachunek bankowy o numerze: ……………………………………………………………………

[niepotrzebne skreślić].Odstępuję od umowy z przyczyny ………………………………………………………………………………………………………………………………… [skreślić, jeżeli Kupujący jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta].Jednocześnie, oświadczam, że zakupiony towar, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta. Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się w CEIDG (informacja: prosimy o podanie wszystkich nr PKD i ich opisu według poniższego wzoru):

PKD NR …………………………… Opis:……………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… [Jeżeli Kupujący nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, to powinien przekreślić niniejsze oświadczenie]Oświadczam, że zwracany towar nie był używany w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania i nie posiada uszkodzeń lub

Odstępuję od umowy przed otrzymaniem towaru [niepotrzebne skreślić].

Oświadczam, że znane mi są warunki odstąpienia od umowy, zwrotów i reklamacji ujęte w Regulaminie sklepu (Regulaminie Sprzedaży).

Podpis:

…………………

 

Dodatkowe informacje dla Przedsiębiorcy na prawach konsumenta

Zwrot pieniędzy

W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie dokonane przez nich płatności, w tym koszt dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez nich sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie). Zwrot środków nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty dla opłacenia zamówienia, chyba że konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodzili się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla nich z żadnymi dodatkowymi kosztami. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanych towarów lub dostarczenia przez konsumenta lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwrot towaru

Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży, konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązani są do niezwłocznego zwrotu towaru Sprzedawcy, w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była wynikiem korzystania z towaru w sposób nie wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Zwracany towar należy odesłać na adres: ul. Dębowa 2, 05-­555 Komorniki, maksymalnie w ciągu 14 dni od dnia poinformowania Sprzedawcy o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem na adres wskazany powyżej. Do zwracanego towaru należy dołączyć kopię dowodu zakupu (może to być kopia faktury, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego itp.). W związku z odstąpieniem od umowy, koszty odesłania towaru ponosi kupujący. Sprzedawca nie odbiera kierowanych na adres Sprzedawcy przesyłek odesłanych za pobraniem i nie ponosi kosztów związanych z takimi przesyłkami.

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania.