(załącznik do Regulaminu sklepu internetowego firmy Pan Hydrant Sklep i Usługi ppoż Monika Perzyna- https://www.panhydrant.pl/ ) 1. Informacje ogólne

 1. Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności („Polityka Prywatności”) strony internetowej dostępnej pod adresem: https://www.panhydrant.pl/ („Strona”).

 2. Wszelkie pojęcia użyte w treści niniejszej Polityki Prywatności rozumieć należy wedle ich definicji zawartej w „Regulaminie sklepu internetowego firmy Pan Hydrant Sklep i Usługi ppoż Monika Perzyna” („Regulamin”).

 3. Polityka Prywatności reguluje informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych Użytkowników Strony i Kupujących Towar oraz zawiera informacje na temat plików cookies, które są wykorzystywane przez Stronę.

 4. Każdy Użytkownik pragnący założyć Konto na Stronie oraz chcący skorzystać z oferowanych w ramach Strony funkcjonalności, zostanie poproszony o podanie swoich danych osobowych.

 5. Podanie danych osobowych przez Użytkownika/Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne dla skorzystania ze Sklepu Internetowego, który wymaga posiadania Konta.

 1. Administrator Danych Osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych, które są przetwarzane za pośrednictwem Strony jest Pani Monika Perzyna prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Pan Hydrant Sklep i Usługi ppoż Monika Perzyna” z siedzibą w Komornikach (woj. mazowieckie, pow. piaseczyński, gm. Tarczyn), adres do korespondencji: DĘBOWA 2, 05-555 KOMORNIKI, adres e-mail: biuro@panhdydrant.pl, tel. 504 382 416; właścicielka Strony.

 2. Administrator Danych Osobowych oświadcza, że przestrzega wszelkich wymaganych zasad ochrony danych osobowych Użytkowników Strony oraz Kupujących, jakie są przewidziane między innymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781) oraz w rozporządzeniu RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; Dz. Urz. UE.L. Nr 119).

 1. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe:

 1. Użytkowników w celu:

 1. związanym z funkcjonowaniem Strony;

 2. zapewnienia dostępu do Konta;

 3. marketingowym;

 4. kontaktu z Użytkownikami;

 5. rozpatrzenia reklamacji,

takie jak: imię, nazwisko, nazwę firmy, adres zamieszkania, adres siedziby firmy (ulicę, numer, kod, miejscowość), numer NIP, numer PESEL, adres poczty elektronicznej (e-mail), telefon, data rejestracji Konta, adres IP, numer rachunku bankowego i inne dane przekazane dobrowolnie przez Użytkowników za pośrednictwem Strony, poczty elektronicznej lub przez telefon.

 1. Kupujących w celu:

 1. związanym z funkcjonowaniem Strony;

 2. zapewnienia dostępu do Konta;

 3. skorzystania ze Sklepu Internetowego;

 4. realizacji płatności za zakup w Sklepie Internetowym;

 5. marketingowym;

 6. wystawienia faktury VAT;

 7. kontaktu z Kupującym;

 8. rozpatrzenia reklamacji;

takie jak: imię, nazwisko, nazwę firmy, adres zamieszkania, adres siedziby firmy (ulicę, numer, kod, miejscowość), numer NIP, numer PESEL, adres poczty elektronicznej (e-mail), telefon, data rejestracji Konta, adres IP, numer rachunku bankowego i inne dane przekazane dobrowolnie przez Kupujących za pośrednictwem Strony, poczty elektronicznej lub przez telefon. 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, na zasadach określonych w niniejszej Polityce Prywatności, może zostać wyrażona poprzez zaznaczenie pola wyboru na formularzu Rejestracji:

 1. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych” oraz

 2. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych”.

 1. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, oznacza wyraźną zgodę na przetwarzanie danych wraz z profilowaniem prostym.

 2. Administrator dokonuje profilowania danych osobowych w celu analizy potrzeb i preferencji Użytkowników/Kupujących, a następnie na tej podstawie dopasowuje informacje marketingowe o wybranych usługach. Profilowanie odbywa się wyłącznie na podstawie podanych przez osobę danych osobowych i nie łączy informacji pozyskiwanych z różnych źródeł.

 3. Użytkownik/Kupujący w każdej chwili może zgłosić sprzeciw wobec dalszego przetwarzania jego danych w celach marketingowych. W celu wycofania zgody należy wysłać stosowne oświadczenie na adres poczty elektronicznej: biuro@panhdydrant.pl . 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych są następujące przepisy:

 1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;

 2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jeżeli dane osobowe są konieczne do wykonania Umowy Sprzedaży/umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia Umowy Sprzedaży/ umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz kiedy dane osobowe są niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora;

 3. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa. 1. Powierzenie przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być udostępnione:

 1. dostawcom usług zewnętrznych m.in. dostawcom usług płatniczych lub księgowym;

 2. kontrahentom Administratora;

 3. podmiotom publicznym lub prywatnym na ich żądanie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

 4. innym osobom i podmiotom za uprzednią, pisemną zgodą osoby, której te dane dotyczą.

 1. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne gwarantujące bezpieczeństwo zgromadzonych danych osobowych, uniemożliwiające dostęp do danych Użytkowników/Kupujących przez osoby trzecie lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa. 1. Wycofanie zgody

 1. Użytkownik/Kupujący może w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.

 2. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem.

 3. W celu wycofania zgody należy wysłać stosowne oświadczenie na adres poczty elektronicznej: biuro@panhdydrant.pl. 1. Uprawnienia Użytkowników i Kupujących

 1. Osoba, której dane dotyczą jest uprawniona do żądania:

 1. dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);

 2. sprostowania (poprawienia) danych (art. 16 RODO);

 3. usunięcia danych (art. 17 RODO);

 4. ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);

 5. przeniesienia danych (art. 20 RODO);

 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).

 1. Aby skorzystać z uprawnień określonych w ust. 1, osoba której dane dotyczą, powinna skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: biuro@panhdydrant.pl.

 2. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. Dane do kontaktu z Urzędem Ochrony Danych Osobowych znajdują się pod adresem: https://uodo.gov.pl/p/kontakt . 1. Okres przechowywania danych osobowych

 1. Administrator przechowuje dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane i dopóki posiada do tego podstawę prawną.

 2. Dane osobowe będą przechowywane:

 1. przez okres 3 (trzech) lat- w odniesieniu do danych osobowych podmiotu, który jest przedsiębiorcą (w rozumieniu art. 43 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny), wiążących się z zawarciem i wykonaniem Umowy Sprzedaży oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 2. przez okres 6 (sześciu) lat- w odniesieniu do danych osobowych podmiotu, który nie jest przedsiębiorcą, wiążących się z zawarciem i wykonaniem Umowy Sprzedaży, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 3. przez okres 1 (jednego) roku- w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy zarejestrowaniu Konta Użytkownika, a jednocześnie nie doszło do zawarcia Umowy Sprzedaży;

 4. przez okres 5 (pięciu) lat- w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego.

 1. Dane przetwarzane na podstawie zgody marketingowej są usuwane niezwłocznie, po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych. 1. Pliki cookies

 1. Strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Pliki cookies to niewielkie pliki zapisywane w pamięci urządzenia elektronicznego w celu umożliwienia Użytkownikom/Kupującym korzystania z wszystkich funkcjonalności Strony.

 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika/Kupującego pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

 3. Przeglądarka internetowa Użytkownika/Kupującego domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Jego urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie na Stronie należy wyrazić zgodę na użycie cookies.

 4. Użytkownik/Kupujący może samodzielnie zarządzać cookies, w tym usunąć i zablokować te pliki w dowolnym czasie.

 5. W celu odrzucenia cookies, należy wybrać w przeglądarce opcję ich odrzucania. Należy zapamiętać, że wybór tej opcji spowoduje, iż niektóre funkcje Strony mogą nie działać poprawnie.

 6. Użytkownik/Kupujący może zindywidualizować swoje ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych cookies.

 7. Zmiany ustawień plików cookies, polegające na ograniczeniu ich stosowania, mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie np. dłuższego okresu ładowania się Strony.

 8. Pliki cookies mogą być trwałymi lub sesyjnymi plikami cookies:

 1. trwałe pliki cookies będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia;

 2. sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji Użytkownika/Kupującego, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana.

 1. Pliki cookies wykorzystywane na Stronie mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP, którego Administrator nie zapisuje i nie przechowuje.

 2. Pliki cookies są wykorzystywane w celu:

 1. utrzymaniu sesji,

 2. zapamiętywania informacji o sesji,

 3. udostępnienia funkcjonalności Strony,

 4. dostosowania zawartości strony do preferencji Użytkownika/Kupującego oraz optymalizacji korzystania ze Strony,

 5. marketingowych Administratora. 1. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza Polityka Prywatności jest przeznaczony wyłącznie do użytku Podmiotów danych w związku z ochroną danych osobowych. Posłużenie się Polityką Prywatności przez inne podmioty jest zabronione.

 2. W zakresie nieuregulowanym Polityką Prywatności wiążą powszechnie obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

 3. Polityka Prywatności może zostać uzupełniona lub zaktualizowana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora, zwłaszcza w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji dla Użytkowników Strony lub Kupujących.

 4. Wszelkie zmiany Polityki Prywatności zostaną zamieszczone na Stronie.

 5. Każdy Użytkownik oraz Kupujący powinien dbać o swoje własne bezpieczeństwo danych oraz o bezpieczeństwo swoich urządzeń elektronicznych, które służą dostępowi do sieci Internet. Urządzenie elektroniczne powinno bezwzględnie posiadać program antywirusowy, bezpieczną wersję przeglądarki internetowej z której korzysta oraz włączoną zaporę sieciową. Użytkownik/Kupujący powinien sprawdzać, czy system operacyjny i programy zainstalowane na Jego urządzeniu elektronicznym posiadają najnowsze aktualizacje.

 6. Kupujący lub Użytkownicy Strony mogą uzyskać dostęp do niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie za pośrednictwem Strony oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk, jednak komercyjne wykorzystanie Polityki podlega ochronie firmy prawniczej Centrum Prawne Online Prawnik Ewelina Fuławka.

 7. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 31.01.2023.Nota o prawach autorskich do Polityki Prywatności

Właścicielem wszystkich materialnych praw autorskich do wzorca niniejszej Polityki Prywatności jest firma prawnicza Centrum Prawne Online Prawnik Ewelina Fuławka - https://centrumprawneonline.pl/, która dnia 27.01.2021 r. udzieliła firmie Pan Hydrant Sklep i Usługi ppoż Monika Perzyna niewyłącznego i niezbywalnego prawa do wykorzystywania tej Polityki Prywatności do celów związanych z własną działalnością handlową w Internecie. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie wzorca niniejszej Polityki Prywatności bez zgody Właściciela jest zabronione i może podlegać odpowiedzialności zarówno karnej jak i cywilnej.

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania.