Regulaminu sklepu internetowego

firmy Pan Hydrant Sklep i Usługi ppoż Monika Perzyna

https://www.panhydrant.pl/

zwany dalej „Regulaminem Sprzedaży” 1. Podstawowe informacje

 1. Regulamin Sprzedaży normuje:

 1. sposób zawierania Umowy Sprzedaży Towaru za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem: https://www.panhydrant.pl/ oraz przy użyciu środków porozumiewania się na odległość;

 2. realizację zamówienia Towaru;

 3. dostawę Towaru;

 4. świadczenie Usług Elektronicznych;

 5. tryb odstąpienia od Umowy Sprzedaży;

 6. postępowanie reklamacyjne;

 7. prawa i obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

 1. Regulamin Sprzedaży jest wiążący dla wszystkich Kupujących i Użytkowników Strony.

 2. Brak akceptacji Regulaminu Sprzedaży uniemożliwia dokonanie Zamówienia.

 3. Pan Hydrant Sklep i Usługi ppoż Monika Perzyna prowadzi sprzedaż bezpośrednią z wykorzystaniem Sklepu Stacjonarnego oraz sprzedaż wysyłkową za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 4. Sprzedawca zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/302 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji klientów ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany rozporządzeń (WE) nr 2006/2004 oraz (UE) 2017/2394 i dyrektywy 2009/22/WE realizuje zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zamówienia składane przez Kupujących zamieszkałych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Unia Europejska oraz Norwegia, Islandia i Liechtenstein), a po uprzednim ustaleniu warunków dostawy także w innych krajach.

 5. Dostawa Produktu jest dostępna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 6. Składając Zamówienie inną drogą niż za pomocą Sklepu Internetowego, Kupujący oświadcza że zapoznał się z Regulaminem Sprzedaży i w pełni go akceptuje. 1. Definicje

 1. Regulamin/Regulamin Sprzedaży – niniejszy regulamin.

 2. Sprzedawca/Administrator Danych Osobowych - Pani Monika Perzyna prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Pan Hydrant Sklep i Usługi ppoż Monika Perzyna” z siedzibą w Komornikach (woj. mazowieckie, pow. piaseczyński, gm. Tarczyn), adres do korespondencji: ul. Dębowa 2, 05-555 Komorniki, NIP: 7971837201, REGON: 384664142, BDO:000552497 , adres e-mail: biuro@panhdydrant.pl, tel. 504 382 416; właścicielka strony internetowej: https://www.panhydrant.pl/ .

 3. Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zamówiła i dokonała płatności za Towar.

 4. Konsument - osoba fizyczna, która dokonuje zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 6. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 KC, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

 7. Użytkownik - osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która założyła Konto.

 8. Sklep Internetowy - miejsce sprzedaży Towaru przez Internet dostępne pod adresem: https://www.sklep.panhydrant.pl/ .

 9. Adres Pocztowy/Sklep Stacjonarny - siedziba Sprzedawcy: ul. Dębowa 2, 05-555 Komorniki.

 10. Strona - strona internetowa dostępna pod adresem: https://www.panhydrant.pl/, umożliwiająca Użytkownikom i Kupującym korzystanie z jej zasobów, w szczególności ich przeglądanie oraz zakup Towaru.

 11. E-mail - adres poczty elektronicznej do biura Sprzedawcy: biuro@panhdydrant.pl .

 12. Usługa Elektroniczna – usługa elektroniczna dostępna w Sklepie Internetowych, tj. Konto, Formularz Rejestracji i Formularz Zamówienia.

 13. Konto - przydzielone danemu Użytkownikowi, za pomocą którego Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Strony.

 14. Rejestracja Użytkownika - czynność polegająca na podaniu przez Użytkownika w Formularzu Rejestracji wymaganych danych, niezbędnych w celu założenia Konta i uzyskania dostępu do zasobów Strony udostępnianych wyłącznie Użytkownikowi.

 15. Formularz Rejestracji - formularz na nośniku elektronicznym dostępny na Stronie, umożliwiający założenie Konta.

 16. Nazwa Użytkownika - oznacza jawny ciąg znaków, ustalany przez Użytkownika celem rejestracji na stronie i utworzenia Konta.

 17. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu i zalogowania do Konta.

 18. Umowa Sprzedaży/Umowa - umowa sprzedaży Towaru zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego zawarta między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Strony.

 19. Towar - rzecz ruchoma dostępna do zakupu w Sklepie Internetowym, tj. zabezpieczenia przeciwpożarowe, BHP i sprzęt do ratownictwa medycznego.

 20. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego, złożone za pośrednictwem Formularza Zamówienia określające: rodzaj i ilość Towaru, sposób zapłaty, zobowiązanie do zapłaty, sposób dostarczenia Towaru, miejsce wydania Towaru oraz dane Klienta.

 21. Formularz Zamówienia - formularz na nośniku elektronicznym dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający złożenie Zamówienia za pomocą dodawania Towaru do elektronicznego koszyka oraz określający warunki Umowy Sprzedaży, w tym sposób dostawy i płatności.

 22. Dzień Roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przeznaczony na realizację Zamówienia (czas na skompletowanie, zapakowanie i przekazanie Towaru do doręczenia).

 23. KC - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

 24. Ustawa o prawach Konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.287.).

 25. Sprzedaż Konsumencka - sprzedaż dokonana między Konsumentami a Przedsiębiorcami, z zastrzeżeniem że wybrane przepisy dotyczące Konsumentów mają zastosowanie do Przedsiębiorców na prawach konsumenta zgodnie z art. 38 a Ustawy o prawach Konsumenta oraz art. 3855 KC, art. 5564 KC, art. 5565 KC i art. 5765 KC. 1. Warunki techniczne

 1. Do korzystania ze Strony i Sklepu Internetowego konieczne jest spełnienie przez Użytkownika oraz Kupującego następujących warunków technicznych:

 1. sprawne urządzenie elektroniczne;

 2. połączenie z siecią Internet;

 3. graficzna przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki Cookies;

 4. czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga uprzedniego zalogowania się do Konta.

 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z niespełnienia przez Kupującego wymogów technicznych opisanych w ust.1.

 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawną konfigurację urządzenia elektronicznego Kupującego. 1. Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta na Stronie Użytkownik jest zobowiązany dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

 2. Zarejestrowanie na Stronie następuje po wypełnieniu Formularza Rejestracji.

 3. Rejestracja polega na wybraniu odpowiedniej Nazwy Użytkownika, ustaleniu indywidualnego Hasła, podaniu imienia i nazwiska, kontaktowego adresu e-mail, numeru telefonu oraz danych niezbędnych do ewentualnego wystawienia faktury VAT.

 4. Sprzedawca może odmówić utworzenia Konta albo zablokować lub usunąć istniejące Konto, jeżeli poweźmie On uzasadnioną, wiarygodną informację, że Nazwa Użytkownika jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Sprzedawcy lub osób trzecich.

 5. W trakcie wypełniania Formularza Rejestracji Użytkownik ma możliwość zapoznania się z niniejszym Regulaminem Sprzedaży, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

 6. W trakcie Rejestracji Użytkownik może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności w tym wyrazić dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na Formularzu Rejestracji.

 7. Po przesłaniu wypełnionego Formularza Rejestracji Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej potwierdzenie Rejestracji. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie bezpłatnej usługi prowadzenia Konta Użytkownika, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych.

 8. Użytkownik ma prawo w każdej chwili zrezygnować z korzystania z zasobów Strony poprzez usunięcie utworzonego przez siebie Konta.

 1. Umowa sprzedaży Towaru

 1. Kupujący może złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

 2. Kupujący dokonuje wyboru Towaru zgodnie z wyświetloną ofertą Sklepu Internetowego.

 3. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje z chwilą skutecznego złożenia Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia.

 4. Skuteczne złożenie Zamówienia jest równoznaczne z otrzymaniem przez Kupującego (na podany w trakcie składania Zamówienia adres e-mail) oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia, które jednocześnie stanowi potwierdzenie Zamówienia.

 5. W Formularz Zamówienia Kupujący wskazuje:

 1. imię i nazwisko,

 2. numer telefonu,

 3. adres e-mail,

 4. ilość Towaru jaką zamierza nabyć,

 5. adres dostawy,

 6. sposób doręczenia,

 7. formę płatności,

 8. dane niezbędne do wystawienia faktury VAT lub paragonu,

 9. dodatkowe informacje dla Sprzedawcy.

 1. Cena wskazana przy opisie Towaru jest ceną wiążącą. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny, przy czym w odniesieniu do poszczególnego Kupującego, zmiana ceny nie może zostać dokonana po zakupie Towaru.

 2. Cena za Towar podana w elektronicznym koszyku Zamówienia jest ceną brutto, co oznacza, że Kupujący dokonuje opłaty we wskazanej kwocie, bez konieczności doliczania podatku VAT.

 3. Łączna cena Zamówienia w tym koszt dostawy zostaje wskazana w podsumowaniu Zamówienia.

 4. Wypełniając Formularz Zamówienia, Kupujący potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w Formularzu, zobowiązuje się do dokonania zapłaty za Towar i oświadcza, że znane mu są postanowienia niniejszego Regulaminu Sprzedaży. 1. Metody płatności

 1. Kupujący wybiera jedną z form płatności dostępnych w Sklepie Internetowym.

 2. Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży Towaru:

 1. opcja przejścia do płatności przy składaniu Zmówienia za pośrednictwem operatorów płatności elektronicznych;

 2. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;

 3. płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki;

 4. płatność gotówką przy odbiorze osobistym w Sklepie Stacjonarnym.

 1. Termin płatności:

 1. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności za pośrednictwem operatorów płatności elektronicznych, Kupujący zostanie przekierowany na stronę internetową operatora płatności, którego wybrał w toku składania Zamówienia, gdzie powinien dokonać niezwłocznie płatności;

 2. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dokonania płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży na rachunek bankowy o następującym numerze: 19 1050 1041 1000 0097 2072 7461;

 3. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Kupujący jest zobowiązany do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki;

 1. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem na rachunek Sprzedawcy, to powinien podać w tytule przelewu numer Zamówienia Towaru.

 2. Faktura VAT zostanie wystawiona wyłącznie na wniosek Kupującego, po otrzymaniu niezbędnych danych, tj. imienia i nazwiska lub nazwy firmy, adresu zamieszkania lub siedziby firmy, nr PESEL lub NIP.

 3. W przypadku braku wniosku o wystawienie faktury VAT Kupujący otrzyma paragon zakupu.

 4. Kupujący może wyrazić zgodę na wystawienie oraz dostarczenie faktury VAT w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Kupującego w Formularzu Zamówienia. 1. Realizacja zamówienia

 1. Sprzedawca terminowo realizuje Zamówienia Kupujących według kolejności ich wpłynięcia.

 2. Czas realizacji Zamówienia dla danego Kupującego jest określony w podsumowaniu Zamówienia po wybraniu sposobu doręczenia Towaru.

 3. Czas dostawy zamówienia może się zmienić w zależności od wybranego przez Klienta dostawcy.

 4. W przypadku zaistnienia niespodziewanych okoliczności lub braku możliwości realizacji Zamówienia we wskazanym w ust. 2 terminie, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego o nowym terminie dostawy. 1. Dostawa

 1. Dostawa Towaru jest dostępna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w Dni Robocze. Niniejsze postanowienie dotyczy również Kupującego zamieszkałego lub mającego siedzibę firmy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Dostawa Towaru jest odpłatna.

 3. Koszty dostawy Towaru dla Kupującego jest każdorazowo określony w podsumowaniu Zamówienia po wybraniu sposobu doręczenia Towaru.

 4. Odbiór Towaru w Sklepie stacjonarnym jest bezpłatny.

 5. Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby dostawy lub odbioru Towaru:

 1. przesyłka kurierska,

 2. przesyłka kurierska za pobraniem,

 3. paczkomat;

 4. odbiór osobisty w Sklepie Stacjonarny: ul. Pocztowa 5 lok. U5, 05-555 Tarczyn w Dni Robocze, w godzinach od 08:00 do 16:00.

 1. Sprzedawca oświadcza, że zgodnie z art. 5431 KC, jeżeli Kupujący jest Konsumentem, to Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towar do 30 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, chyba że Umowa stanowi inaczej.

 2. Sprzedawca po uzyskaniu zgody Konsumenta może wydłużyć termin wskazany w ust. 6.

 3. W przypadku niedostarczenia Towaru w terminie ujętym w ust. 6, Zamówienie zostanie anulowane, a uiszczone płatności zwrócone, w sposób wskazany przez Konsumenta. 1. Rękojmia

 1. Postanowienia dotyczące rękojmi mają zastosowanie do Kupującego będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi względem Kupującego, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną.

 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru dla Kupującego, przy czym w razie wymiany Towaru termin ten biegnie na nowo.

 4. Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z Umową. W szczególności Towar jest niezgodny z Umową, jeżeli:

 1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

 2. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

 3. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

 4. został kupującemu wydany w stanie niezupełnym (art. 556 1 § 1 KC).

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa Sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).

 2. Informację o wadach Towaru można przesłać na następujące dane adresowe Sprzedawcy:

 1. E-mail : biuro@panhdydrant.pl

lub

 1. Adres Pocztowy: ul. Pocztowa 5 lok. U5, 05-555 Tarczyn

- z dopiskiem „reklamacja towaru”.

 1. Kupujący, w celu przyśpieszenia procesu rozpatrzenia reklamacji może skorzystać ze wzorów formularzy reklamacyjnych, które stanowią załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego Regulaminu Sprzedaży.

 2. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na Adres Pocztowy Sprzedawcy. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

 3. Sprzedawca poza pokryciem kosztów odebrania Towaru, pokrywa również koszt dostawy, usunięcia wad lub wady i wymiany Towaru na nowy.

 4. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, to Kupujący w drodze reklamacji może:

 1. żądać wymiany Towaru na nowy (art. 561 § 1 KC);

 2. żądać nieodpłatnej naprawy Towaru (art. 561 § 1 KC);

 3. żądać obniżenia ceny Towaru (art. 560 § 1 KC);

 4. odstąpić od Umowy (art. 560 § 1KC).

 1. Reklamacja jest rozpatrywana na zasadach ujętych w rozdziale „XI Postępowanie reklamacyjne” niniejszego Regulaminu Sprzedaży.

 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego z tytułu rękojmi są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w art. 556-576 KC .

 3. W przypadku sprzedaży niebędącej Sprzedażą Konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w KC. Wówczas zastosowanie będą miały przepisy o gwarancji przy sprzedaży, jeżeli gwarancja została udzielona przez producenta, importera, dystrybutora lub Sprzedawcę.

 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi przechodzą na Kupującego, który nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Kupującemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

 5. W razie przesłania Towaru do Kupującego za pośrednictwem przewoźnika, Kupujący nie będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, ma On obowiązek dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 1. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

 1. Zgodnie z przepisami Ustawy o Prawach Konsumenta, Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

 2. Kupujący, który nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta na mocy niniejszego Regulaminu Sprzedaży może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni za podaniem przyczyny.

 3. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Kupującego lub osobę trzecią przez Niego wskazaną inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

 1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

 2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

 3. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 1. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 3 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem.

 2. Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na piśmie i przesłać je na Adres Pocztowy lub na E-mail Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone również w inny sposób.

 3. Kupujący może skorzystać ze wzorów formularzy odstąpienia od Umowy, które stanowią załącznik nr 3 i nr 4 do niniejszego Regulaminu Sprzedaży.

 4. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Kupującym, który nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyny. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku nie rodzi po stronie Kupującego (niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta) żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

 5. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta odstąpi od Umowy, to Umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zwolniony wówczas z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły sobie nawzajem podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Kupującemu otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży i stosownie poinformuje Kupującego o dalszym postępowaniu, w tym o sposobie zwrotu Towaru oraz w razie pytań udzieli na nie odpowiedzi.

 7. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwróci Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszelkie otrzymane od Niego płatności, które zostały uiszczone na poczet ceny Towaru oraz za realizację Zamówienia.

 8. Sprzedawca ma obowiązek zwrócić koszty doręczenia Towaru poniesione wcześniej przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, jeśli 

Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wybrał najtańszy możliwy sposób dostarczenia Towaru. Jeśli Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta wybrał inny sposób dostarczenia Towaru niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę, to Sprzedawca zwraca koszty doręczenia mu zamówionego Towaru - do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie Zamówienia.

 1. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla Niego z żadnymi kosztami. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej.

 2. Kupujący ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

 3. Kupujący będący Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach konsumenta ponosi koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy. Sprzedawca nie odbiera kierowanych na Adres Pocztowy przesyłek odesłanych za pobraniem i nie ponosi kosztów związanych z takimi przesyłkami.

 4. Towar należy przesłać lub dostarczyć na Adres Pocztowy Sprzedawcy.

 5. Jeżeli Sprzedawca nie zobowiązał się, że sam odbierze od Kupującego Towar, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności, w tym kosztów dostarczenia Towaru aż do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu albo potwierdzenia jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 6. Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Ustawy o Prawach Konsumenta.

 7. Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Oznacza to, że Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo ocenić i sprawdzić Towar, ale tylko w taki sposób w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym (czyli sprawdzić jego kompletność i parametry techniczne). Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie może normalnie użytkować rzeczy w przeciwnym razie odstępując od Umowy Sprzedaży może zostać obciążony dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem jej wartości.

 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu między innymi do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta lub służąca zaspokojeniu Jego zindywidualizowanych potrzeb;

 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 7. w której Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy. 1. Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku problemów z korzystaniem z Usług Elektronicznych np. logowaniem do Konta lub Zamówieniem Towaru, Użytkownik/Kupujący powinien niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę o występujących problemach na adres E-mail.

 2. W przypadku wystąpienia wad Towaru Kupujący może złożyć reklamację na Adres Pocztowy lub adres E-mail.

 3. Kupujący powinien wysłać reklamację za potwierdzeniem odbioru.

 4. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika/Kupującego umożliwiające nawiązanie z Nim kontaktu, takie jak: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres do korespondencji, e-mail, numer telefonu.

 5. Kupujący, w celu przyśpieszenia procesu rozpatrzenia reklamacji może skorzystać ze wzorów formularzy reklamacyjnych, które stanowią załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego Regulaminu Sprzedaży.

 6. Reklamacje dotyczące Usług Elektronicznych oraz wad Towaru będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia na Adres Pocztowy lub E-mail.

 7. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 8. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który w ramach reklamacji wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na Adres Pocztowy. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje. 1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z:

 1. pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń - szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”;

 2. pozasądowego dochodzenia roszczeń w sporach dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, korzystając z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia wniosku:

 1. o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (szczegółowe informacje na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/);

 2. w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (szczegółowe informacje na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę;

 3. o pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. 1. Dane osobowe

 1. Administratorem Danych Osobowych Kupujących oraz Użytkowników Strony jest Pani Monika Perzyna prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Pan Hydrant Sklep i Usługi ppoż Monika Perzyna” z siedzibą w Komornikach (woj. mazowieckie, pow. piaseczyński, gm. Tarczyn), adres do korespondencji: Dębowa 2, 05-555 Komorniki, NIP: 7971837201, REGON: 384664142, adres e-mail: biuro@panhdydrant.pl, tel. 504 382 416; właścicielka strony internetowej: https://www.panhydrant.pl/ .

 2. Szczegółowe informacje na temat Administratora Danych Osobowych, rodzaju przetwarzanych danych, celu przetwarzania, wyrażenia zgody na przetwarzanie, podstawy prawnej przetwarzania, wycofania zgody na przetwarzanie, odbiorców danych osobowych, powierzenia przetwarzania, uprawnień podmiotów danych, okresu retencji danych znajdują się w dokumencie o nazwie Polityka Prywatności. 1. Postanowienia końcowe

 1. Użytkownicy Strony i Kupujący mają obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

 2. Regulamin wiąże od chwili jego zaakceptowania.

 3. Regulamin jest przeznaczony wyłącznie do użytku Kupujących i Użytkowników Strony w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usług Elektronicznych. Posłużenie się Regulaminem do innych celów, zwłaszcza przez osoby trzecie jest zabronione.

 4. Wszelkie treści zamieszczone na Stronie (w szczególności grafika, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Sprzedawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z ważnych przyczyny, tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobu świadczenia Usług Elektronicznych; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany cen Towaru; zmiany danych Sprzedawcy, w tym adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu.

 6. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu Sprzedaży są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia.

 7. Użytkownik lub Kupujący jest zobowiązany zapoznać się ze zmianami w Regulaminie, jeśli korzysta ze Strony lub Sklepu Internetowego.

 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączenia Strony na czas nieokreślony celem jej modernizacji lub naprawy.

 9. Wszelkie spory między Kupującym/Użytkownikiem a Sprzedawcą rozpoznaje – w przypadku, gdy Kupujący/Użytkownik nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta – sąd wyłącznie właściwy dla stałego miejsca wykonywania działalności przez Sprzedawcę.

 10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Sprzedaży zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.); ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. 2020 poz. 286.); ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1231), ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2020 poz. 106); ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.287.); ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460).

 11. Polityka Prywatności, wzory formularzy reklamacyjnych i wzory formularzy odstąpienia od Umowy stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu.

 12. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

 13. Kupujący lub Użytkownicy Strony mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu Sprzedaży w każdym czasie za pośrednictwem Strony oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk, jednak komercyjne wykorzystanie Regulaminu podlega ochronie firmy prawniczej Centrum Prawne Online Prawnik Ewelina Fuławka.

 14. Niniejszy Regulamin Sprzedaży wchodzi w życie z dniem 31.01.2023.

Nota o prawach autorskich do Regulaminu Sprzedaży

Właścicielem wszystkich materialnych praw autorskich do wzorca niniejszego Regulaminu Sprzedaży jest firma prawnicza Centrum Prawne Online Prawnik Ewelina Fuławka - https://centrumprawneonline.pl/, która dnia 27.01.2021 r. udzieliła Sprzedawcy niewyłącznego i niezbywalnego prawa do wykorzystywania tego Regulaminu Sprzedaży do celów związanych z własną działalnością handlową w Internecie. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie wzorca niniejszego Regulaminu Sprzedaży bez zgody Właściciela jest zabronione i może podlegać odpowiedzialności zarówno karnej jak i cywilnej. Za wykorzystanie Regulaminu, bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela, w szczególności za opublikowanie jego treści na stronach internetowych, ustala się minimalną wysokość opłaty licencyjnej na 50,00 zł rocznie od 500 znaków tekstu bez spacji, wraz z przypisami. Podane w tym ustępie kwoty stanowią stosowne wynagrodzenie, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania.